Články

Čistění a dezinfekce linií stláčení piva. Integrace HACCP do systému managementu kvality podniku

Aleksandr Zaitsev, Delta-CT, s.r.o.

Technickou údržbu linií stláčení piva lze rozdělit na dvě etapy – čistění a dezinfekci. Tyto etapy mají velký praktický význam, protože umožňují udržovat potřebnou sanitární úroveň, zabezpečovat zachování chuti a zabraňovat kažení piva.

Jako čističi prostředky se používají kyseliny, alkálie, komplexotvorné činidla a tenzidy. Při provedení čistění pro maximální efektivitu, plné odstranění pivního kamene, organických a minerálních sedimentů a zabránění předčasnému opotřebování linií v důsledku koroze, je nutné dodržovat doporučení výrobců čisticích prostředků. Po odvádění čisticího prostředka, linie se promývá vodou. Pro kontrolu kvality promyti a přítomnosti zbytkových množství kyselých a zásaditých komponentů čisticích prostředků doporučujeme používat indikátorové proužky pH 0-12 (Delta-CT, s.r.o.).

Druhou důležitou etapou obsluhy linií stláčení piva je jich dezinfekce. Mikroorganizmy tvořící přirozenou mikroflóru piva, které se dostávají z okolního prostředí do obvodu linií, připevňují se k stěnkám trub a vytvarují biovrstvu. Cílem dezinfekce je snížit množství živých mikroorganizmů uvnitř linií a tím zabránit infekčním nemocím, předávajících se alimentární cestou. V současné době se široko používají dezinfekční prostředky na báze kvartérních amoniových sloučenin (KAS), aminů, guanidinů, aldehydů, látek, obsahující kyslík a chlor. Dezinfekční prostředky patří k možným nebezpečným pro člověka a životního prostředí látkám a proto je důležité dodržovat veškeré pokyny při práci s nimi. Ačkoli používané dezinfekční prostředky jsou efektivní, chyba v jejich připravě, skladování nebo použití může vést k absence požadovaných výsledků a také v řadě případů uškodit obsluhujícímu personálu. Důležitou častí dezinfekčních opatření je kontrola koncentrací působících látek v pracovním roztoku, co přesvědčuje k provedení efektivní dezinfekce. V souvislosti s tím mnoho podniků integruje HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) do svého systému managementu kvality a provádí kontrolu koncentrací pracovních roztoků dezinfekčních prostředků pomocí indikátorových proužků. Aplikace indikátorových proužků přesvědčuje k provedení efektivní dezinfekce a zachraňuje od chyb při připravě, používáni, skladování koncentrátů dezinfekčních prostředků a pracovních roztoků.

Indikátorové papírky výroby společností Delta-CT, s.r.o. jsou jednoduché a rychlé v použití, zajišťují vysokou přesnost rozboru, mají relativně malou cenu, nepotřebují drahé přistroje, speciální zařízeni a vysokou kvalifikaci osoby vykonávající analýzu. Jsou vyráběné ve formě polymerových proužků s upevněnými indikátorovými zónami. Každá indikátorová zóna je maticí, na kterou jsou naneseny sorbenty (nebo pevné extragenty), chromogeny, pufry, stabilizátory, namáčecí prostředky a maskiranty. Indikátorové proužky jsou balené po 100 kusů do pouzder, vybavené návodem na použití a také barevnou stupnicí, na které jsou uvedeny koncentrace působících látek.

Po uskutečnění dezinfekčních opatření linie stláčení piva se vystavují mytí. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje kontrolovat promývací vody na přítomnost zbytkových množství dezinfekčních prostředků po každé dezinfekci. Z těchto důvodů v společnosti Delta-CT, s.r.o. byla zpracována série indikátorových papírků pro stanovení zbytkových množství dezinfekčních prostředků.

Provedení opatření pro udržování a kontrolování výrobní hygieny umožňuje vyrobit bezpeční a vysoko kvalitní produkce a zároveň vytvořit pozitivní image podniku.


Indikátorová metoda stanovení pH. Výhody a omezení

Aleksandr Zaitsev, Delta-CT, s.r.o.

Společnost Delta-CT, s.r.o. vyrábí a prodává testovací proužky pro stanovení pH vodných roztoků v různých pásmech logaritmické stupnice. Princip analýzy je založen na použití směsi acidobazických indikátorů, které mění svou barvu podle vodíkového exponentu zkoumaného roztoku. Barvu indikátorového proužku srovnávají s barevnou stupnicí a stanovují pH.

Testovací proužky vyrobené společností Delta-CT, s.r.o. jsou rychlým, jednoduchým a úsporným prostředkem pro stanovení pH. Testovací proužky mají hydrofobní plastový nosič, což umožňuje analýzu toxických a agresivních roztoků.

Nicméně při stanovení pH kolorimetricky je nutné mít představu o možných chybách, které mohou vést k chybným výsledkům analýzy.

Indikátorová chyba

Při analýze netlumivých roztoků mohou také vznikat tak zvané kyselé nebo zásadité chyby, způsobené tím, že indikátor, který je slabou kyselinou nebo slabou bází, mění reakci zkoumaného roztoku. Hodnota tyto chyb může být docela vysokou. Tak, pro čistou vodu hodnota kyselé chyby může být více jedné jednotky pH. V tlumivých roztocích se kyselé a zásadité chyby nevyskytují.

Solné chyby

Přesnost měření pH závisí na koncentraci solí ve vzorku. Když koncentrace solí přesahuje 2 mol/l vzniká tak zvaná solná chyba, vyvolaná vlivem solného fonu na rozpustnost a disociaci indikátorů. Absolutní hodnota solných chyb obvyklé nepřesahuje 0.2 jednotky pH.

“Proteinová” chyba

Pokud zkoumaný roztok obsahuje bílkovinné látky, skutečná hodnota pH může být zkreslená „proteinovou“ chybou, způsobenou adsorpcí indikátoru proteiny. Zpravidla tato chyba vzniká při měření pH fyziologických tekutin. Při malém procentu proteinů není velká a zpravidla nepřesahuje 0.2-0.3 jednotky pH.

Teplotní chyby

Zkreslení výsledků analýzy může vzniknout následkem teplotní chyby. Spolu se změnou teploty se mění také disociační konstanta indikátoru, což vede k zkreslenému výsledku. Tak, při 0°С p-nitrofenol má pK = 7.3 a při 50°С рК = 6,81.

“Lihové” chyby

Přítomnost alkoholů ve zkoumaném roztoku při měření pH kolorimetricky vede k tak zvané „lihové“ chybě. Alkohol má podstatný vliv na hodnotu disociačních konstant indikátorů a důsledkem je posun intervalu přechodu indikátoru. Lihová chyba indikátoru v vodo-alkoholických roztocích může dosahovat značných hodnot. Například, u fenolftaleinu tato chyba je 2.2 jednotky pH při koncentraci alkoholu 70 % obj.

Nicméně, nehledě na tato omezení, podstatnou výhodou kolorimetrické metody měření pH pomocí indikátorových papírků je jednoduchost, dostupnost a to, že není nutné kupovat speciální zařízení.


Nové možnosti testovacích systémů jako základ pro rozšíření oblasti použití expresních metod chemické analýzy

Aleksandr Zaitsev, Delta-CT, s.r.o.

Expresní testy jsou prostředky pro rychlou, jednoduchou a relativně levnou chemickou a biochemickou analýzu, kterou se dá provést v terénu a která nevyžaduje drahé přistroje, speciální zařízení a vysokou kvalifikaci osoby vykonávající analýzu.

Expresní testy umožňují provedení kvalitativní a kvantitativní analýzy přímo v místě odběru vzorků. Tyto testy se úspěšně používají v průmyslových a zemědělských podnicích, v léčebných a preventivních zařízeních a dokonce i za domácí podmínky.

Všeobecný princip fungovaní expresních testů je založen na použití barevných reakcí chromogenních reagentů, které se impregnují na různé sorbenty. Podmínky a způsob provedení analýzy zajišťují vizuálně pozorovaný analytický signál (tj. změnu barvy chromogenu v reakčním pásmu), proporcionální množství stanovované látky. Koncentrace látky určujeme porovnáním barvy indikátorového pásma s barevnou stupnicí.

Testovací proužky mají řadu technických charakteristik, které dávají představu o kvalitě jejich výroby.

 

Název vlastnosti
Charakteristika vlastnosti
Citlivost reakčního pásma
Určuje minimální hranici stanovení zkoumané látky
Čitelnost barevné stupnice a zřetelná vizualizace rozsahů stanovení
Tyto parametry jsou navzájem propojeny a mají vliv na přesnost stanovení zkoumané látky
Selektivita indikátorového pásma ve vztahu k stanovované látce
Charakterizuje možnost stanovení určité látky za přítomnosti průvodních látek
Rychlost analýzy
Je podmíněná rychlostí reakce na matice indikátorových pásem proužku. Nemá vliv na přesnost analýzy, ale definuje pohodlnost použití zákazníkem
Srozumitelná příbalová dokumentace
Dává možnost vyhnout se chybám při použití indikátorových proužků
Pojistka originality
Dává možnost kontrolovat kvalitu skladování a přepravování produkce
Doba trvání a podmínky skladování indikátorových proužků
Určuje pohodlnost skladování a dobu použití indikátorových proužků

 

V současné době v Evropské unii funguje několik výrobců chemicko-analytických testovacích systémů. Řada vědeckotechnických řešení ve výzkumu a vyrobě expresních testů byla vytvořena pravě na bázi společnosti Delta-CT, s.r.o. Konkretně byly vyvinuty zásadně nové expresní testy na základě tvrdých extragentů, které umožňují zvýšit citlivost, přesnost a selektivitu analýzy. Výsledky vypracovaných studií v oblasti molekulárních filtrů dávají možnost odstraňovat působení překážejících iontů při analytických rozborech. Kromě toho, vytvoření vícestupňového systému s úseky detekci a přenosu signálu a výkonného mechanizmu dává možnost nabídnout více kvalitní produkt s vysokými užitnými vlastnostmi a konkurovat na trhu.

V důsledku toho, že vzniká potřebnost provést analýzu přímo v místě, kde se zkoumaný objekt nachází, se v poslední době vyvíjí směr výzkumu a výroby expresních testů pro monitorování životního prostředí, analýzu pitné vody, potravin, farmaceutických přípravků, biologických vzorků, technologických roztoků a odpadních vod. Použití expresních testů hodně zjednodušuje a zlevňuje chemickou analýzu různých materiálů a dělá ji dostupnou není jen pro specialisty ale i pro veřejnost.